algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten gesloten door croki.eu als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: “ croki.eu ”).

1.2 croki.eu aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of voorwaarden van klant (hierna: “Klant”), behoudens indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden schriftelijk door croki.eu zijn aanvaard.

1.3 Indien de orderbevestiging van croki.eu voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de orderbevestiging van croki.eu.

 1. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van croki.eu zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (online) verkopen door croki.eu worden door croki.eu schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Klant wordt ook geacht de bestelling van croki.eu te hebben aanvaard als hij de uitvoering van de bestelling heeft gevraagd.

2.4 Elke (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijkt van de orderbevestiging van croki.eu, is voor croki.eu slechts bindend indien croki.eu deze afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

 1. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van croki.eu is vast en inclusief 21% BTW.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook die nu of in de toekomst worden geheven door overheidsinstanties, hetzij federaal, staats- of plaatselijk, direct of indirect, bij de verkoop of het transport van goederen die onder de garantie vallen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 croki.eu is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die croki.eu van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidsheffingen, vrachtkosten en verzekeringspremies. croki.eu zal Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.

3.4 Verrekening of inhouding van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij croki.eu schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of inhouding van betaling door de Klant is toegestaan.

3.5 Klant wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft met het voldoen van verschuldigde bedragen. Er kan vertragingsrente in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft croki.eu, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant alle verbintenis(sen) is nagekomen en de betaling(en) volledig door croki.eu is ontvangen.

3.7 Bij voltooiing worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor het opslaan van goederen als het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product van croki.eu. De toeslag van 1% wordt elke week verhoogd totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 croki.eu is gerechtigd om bij online verkoop van de goederen minimaal 100% vooruitbetaling te verlangen.

3.9 Op de goederen van croki.eu zitten garanties voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. Wanneer zich problemen voordoen, behoudt croki.eu zich het recht voor om te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien croki.eu beslist om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, wordt dit duidelijk vermeld in het bestelformulier. Garanties van croki.eu gelden uitdrukkelijk niet voor:

(1) waterschade aan de goederen van croki.eu;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van croki.eu;

(3) aanpassingen aan de goederen van croki.eu;

(4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van croki.eu;

(5) indien de goederen van croki.eu zijn gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld door croki.eu;

{6) uitgebreid gebruik van de goederen van croki.eu buiten of in de regen.

 1. Levering en vertragingen

4.1 croki.eu is gerechtigd tot gedeeltelijke verzending van bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat goederen door deuren, ramen en/of lift passen. Prijzen zijn exclusief verzending door een postdienst. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 croki.eu is ontheven van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering wezenlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijvoorbeeld overstromingen, ijs, verlies van oogst, et cetera), uitvoer- en invoerbeperkingen, productieproblemen , problemen bij de bevoorrading van goederen, bedrijfsstoringen (uitval van apparatuur of machines, brand, et cetera), stakingen, tekort aan personeel of gelijkaardige acties, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden worden beschouwd als substantiële belemmeringen voor de uitvoering.

4.3 In geval van een substantiële verhindering van de uitvoering op grond van artikel 4.2, is croki.eu gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van dergelijke belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of om afleveren. Indien een dergelijke verlengingsperiode langer duurt dan twee maanden, dan kan de Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor een van beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingsperiode is verstreken, kan die partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. croki.eu zal de Klant op de hoogte stellen van de duur van de verlengingsperiode.

4.4 In geval van verlenging van de levering is croki.eu gerechtigd maar niet verplicht om goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan die welke met de Klant zijn overeengekomen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit binnen de verlengingsperiode.

4.5 Indien Klant in gebreke is met enige verplichting uit de overeenkomst met croki.eu, dan is croki.eu gerechtigd de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen als Klant achterstallig was, naast een redelijke termijn voor het treffen van passende regelingen. croki.eu is tevens gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten zolang Klant in verzuim is. Indien de Klant onder de faillissementswet valt, kan croki.eu zijn verplichtingen opschorten of verdere leveringen annuleren; enig verlies of schade opgelopen door het in gebreke blijven van de Klant is voor rekening van de Klant.

4.6 Vanwege de toepasselijke EU-wetgeving is croki.eu gerechtigd om de Klant te verzoeken om naar behoren gewaarmerkte kopieën van douanedocumenten, waaruit blijkt dat de door croki.eu geleverde goederen in het land van bestemming buiten de EU in het vrije verkeer zijn gebracht. Klant zal deze documenten overhandigen op eerste verzoek van croki.eu.

 1. Onderzoek en overeenstemming met specificaties

5.1 Bij levering zal de Klant de goederen onderzoeken en verifiëren dat de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen moeten schriftelijk worden ingediend en croki.eu bereiken uiterlijk zeven (7) dagen na de leveringsdatum en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten doen niets af aan de verplichting van de Klant om de prijs voor de goederen te betalen. Na ontvangst van een melding van een defect heeft croki.eu het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd zijn bevonden of totdat het defect volledig is verholpen.

 1. Recht van retour

6.1 Bij bestelling op croki.eu geldt een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na levering, tenzij expliciet uitgesloten door croki.eu. De Klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

(i) de goederen mogen niet beschadigd zijn. De originele verpakking moet aanwezig zijn;
(ii) de goederen moeten in staat zijn om door croki.eu te worden doorverkocht;
(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door croki.eu wordt de bestelling geannuleerd. Eventueel reeds door de Klant betaald bedrag wordt binnen 14 dagen na annulering teruggestort op de rekening van de Klant van de oorspronkelijke betaling.
(iv) annulering van bestellingen dient schriftelijk te gebeuren aan croki.eu.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht van teruggave:

 1. Goederen besteld voor zakelijke projecten;
 2. Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd
 1. Overdracht van risico en eigendom

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op de Klant.

7.2 Indien de levering van goederen wordt opgeschort, in afwachting van betaling door de Klant, evenals goederen waarvan de levering ten onrechte door de Klant wordt afgewezen of niet aanvaard, zullen croki.eu deze voor rekening en risico van de Klant bewaren en opslaan.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij croki.eu, tenzij en totdat croki.eu de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle secundaire kosten, zoals rente, overliggelden, lasten, onkosten, et cetera.

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant is croki.eu, onverminderd de overige rechten van croki.eu, gerechtigd om onmiddellijke herlevering te eisen van de goederen waarvoor zij een beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud.

7.5 Totdat de betaling voor de goederen heeft plaatsgevonden, heeft de Klant het recht om de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit nodig is voor zijn normale bedrijfsvoering en, voor zover mogelijk,

(i) de goederen gescheiden houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van croki.eu;
(ii) croki.eu onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele claims van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen;
(iii) de goederen adequaat te verzekeren.
 1. Betrouwbaarheid

8.1 Indien aansprakelijkheid van croki.eu vast komt te staan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de met croki.eu overeengekomen koopprijs. In geen geval is croki.eu aansprakelijk jegens de klant voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte, gevolgschade of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, omzet- of winstderving, werkonderbrekingen, productiestoringen, aantasting van andere goederen of anderszins en al dan niet voortkomend uit of in verband met schending van garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

 1. Vrijstelling

10.1 Het falen van croki.eu om op enig moment een bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van croki.eu's rechten om op te treden of om een ​​dergelijke voorwaarde of voorwaarde af te dwingen.

 1. Beperking van actie

11.1 De Klant zal geen actie ondernemen tenzij de Klant croki.eu binnen dertig (30) dagen nadat de gebeurtenisklacht voor het eerst bekend is geworden aan de Klant schriftelijk op de hoogte stelt van enige claim die zou bestaan ​​tegen croki.eu en een actie wordt gestart door Klant binnen twaalf (12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

 1. Naleving van wetten en normen

13.1 croki.eu doet geen belofte of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan enige wet, verordening, regelgeving, codes of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van croki.eu of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan vereisten of beperkingen krachtens wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is exclusief verantwoordelijk voor:

(i) zorgen voor naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; En

(ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of toestemmingen voor dergelijk gebruik.

 1. Intellectueel eigendom

14.1 De verkoop van goederen aan de Klant geeft geen licentie of recht onder enige intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de goederen, en de Klant aanvaardt uitdrukkelijk alle risico's van enige inbreuk op intellectuele eigendom als gevolg van de invoer en/of of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of in enige bewerking.